ผลิตภัณฑ์

ซิตโต้เจ้าแปด

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยวสั้น 90 วัน (สั้นกว่า 100 วัน) ผลผลิตต่อไร่สูงสุด
ถึง 1,300 กิโลกรัมต่อไร่
เมล็ดโต เรียว ยาว
เมล็ดข้าวสารใส ท้องไข่น้อย สีเป็นข้าวขาว 100% ได้
มีปริมาณอมิโลสสูง อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ข้าวสุกร่วน ความคงตัวของแป้ง

ลักษณะอื่น ๆ

ระยะพักตัวของเมล็ด 5 สัปดาห์
จำนวนวันตกกล้าถึงออกดอก 50 % เท่ากับ 58 วัน
อายุเก็บเกี่ยว 86-92 วันหลังออก
ปฎิกิริยาต่อโรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระดับปานกลาง

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

พื้นที่นาชลประทาน

กข 29 (ชัยนาท 80)

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว 99 วันในฤดูนาปรัง และ 103 วัน ในฤดูนาปี
ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้งตรง
รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ขนสั้น
ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 4-6 สัปดาห์
ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียว
ผลผลิตประมาณ 876 กิโลกรัมต่อไร่
ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง
และโรคขอบใบแห้ง

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

พื้นที่นาชลประทาน
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม

ไม่ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
ซึ่งมีอากาศเย็น ทำให้เมล็ดลีบมาก ผลผลิตต่ำ
ควรเริ่มปลูกโดยเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม ธันวาคม และเมษายน

กข 31 (ปทุมธานี 80)

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว 111 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม และ 118 วัน โดยวิธีปักดำ
ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้ง คอรวงยาว
รวงยาว 29.9 เซนติเมตร
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียว
ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์
ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง
ทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตของพันธุ์สุพรรณบุรี 1
ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

นาชลประทานภาคกลาง

กข 41

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน
กอตั้ง ต้นแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง คอรวงโผล่พ้นจากกาบ
ใบธงเล็กน้อย ยอดเกสรตัวเมียสีขาว
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เปลือกเมล็ดมีขนสั้น รูปร่างเรียว
คุณภาพการสีดีได้ข้าวเต็มเมล็ด
ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 9-10 สัปดาห์
ผลผลิต ประมาณ 722 กิโลกรัมต่อไร่
ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีเป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย
คุณภาพการสีดี สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ได้

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน
ภาคเหนือตอนล่าง

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม

ไม่ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน

กข 43

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว 95 วัน
ทรงกอตั้ง ต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวจาง ใบธงเอนปานกลาง
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเรียว
ปริมาณอมิโลสต่ำ (18.82%)
คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน
ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์
ผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่
คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน
ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

พื้นที่นาชลประทาน
พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและเกษตรกรมีช่วงเวลาในการทำนาน้อยกว่า
พื้นที่ปลูกข้าวอื่น ๆ
พื้นที่ที่มีปัญหาข้าววัชพืชระบาด

กข 49

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว 102-107 วัน
ต้นสูงประมาณ 80-89 เซนติเมตร
ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงสั้น ฟางแข็ง
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
ผลผลิตเฉลี่ย 733 กก./ไร่

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

พื้นที่นาชลประทาน

กข 57

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว 107-110 วัน
ความสูง 115-120 เซนติเมตร
ลักษณะกอตั้ง ลําต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว
ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งอ่อน
ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพดี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 714 กิโลกรัมต่อไร

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

พื้นที่นาชลประทาน

กข 61

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุสั้น 87 วัน ฤดูนาปี และ 96 วัน
มีลักษณะทรงกอตั้ง สูงประมาณ 80 เซนติเมตร ลำต้นค่อนข้างแข็ง
ใบสีเขียวเข้ม มุมปลายใบตั้งตรง ใบธงยาว 34 เซนติเมตร กว้าง 1.3 เซนติเมตร
มุมใบธงปานกลาง รวงยาว 24.6 เซนติเมตร รวงแน่นปานกลาง
คอรวงโผล่เล็กน้อย
เมล็ดร่วงง่าย ข้าวเปลือกสีฟาง
อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ข้าวเมื่อหุงสุก มีลักษณะสีขาวนวล ค่อนข้างร่วน แข็ง
ผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 1,004 กิโลกรัมต่อไร่
ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย
คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

พื้นที่เขตนาชลประทานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

ปทุมธานี 1

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน
ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว
ปริมาณอมิโลส 15-19 %
คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน
ผลผลิตสูง ประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

เขตชลประทานในภาคกลาง

พิษณุโลก 2

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว 119-121 วัน
ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง รวงแน่นปานกลาง ระแง้ค่อนข้างถี่
คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแก่ช้า
ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
คุณภาพการสีดี ท้องไข่น้อย

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

ทุกภาคในเขตชลประทาน

ขาวดอกมะลิ 105

ลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
ข้าวเปลือกสีฟาง
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม
ประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่
ทนแล้งได้ดีพอสมควร
เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี
ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน